How to Fix the “Is its parent directory writable by the server?” WordPress Error

How to Fix “Is its parent directory writable by the server?” Error on Shared Hosting

a

Giải pháp:

Mở file wp-config.php

Thêm dòng:

define( ‘UPLOADS’, ‘wp-content/uploads’ );

Trước dòng:

require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *